α» BlockTimeBlockTime

A more reliable time for each BitCoin block:
(On GoogleAppEngine we deterministically track as soon as BlockCypher reports a new block)(1)(2)(3)
αtheight
6b2841f8bc350000000000000000001b9b072008dda0e2a15da250e73cbabe6e2b67d47456fd
6b283348bc340000000000000000000f78d86d1f00cdd223d4e69a2d37db68b189b263e7cd30
6b2800d8bc330000000000000000002aacaed999274e09cf3a5ab34f47b2fa1ce9b5fde09e34
6b277528bc3200000000000000000006e2dc7c204916060e75b756976a81e32ac340395cc760
6b276b78bc3100000000000000000023fdadbee76d33595cd92a47a17fedfbf9ba8e57cb97fb
6b275538bc300000000000000000001f2bb0c76aa2ef62ca565f9264a30f9c4867afac61814e
6b274fe8bc2f0000000000000000000ae2d2f8ef89656fc2f16b8c1dea5bf09a78a4459d3436
6b272328bc2e00000000000000000010c5eb0302e6d2bd6621f15051b44d74fa95998a22002f
6b26c818bc2d00000000000000000019cc41dfb05282df618b5e1c4e9800a1b18ae284c86f5d
6b26abd8bc2c0000000000000000002bb72429e36951984c9991236e5cddf3cb54dfaec6236f
6b268928bc2b000000000000000000232bb34266e2367ba738bba947af9377068237c0f0e75e
6b25f688bc2a00000000000000000005430ac7141af56d47fafab405f497e5a5f508ba8d6db2
6b25f348bc290000000000000000001283e48f96161de940924dca2d2c236217ff920627a5ba
6b25d4e8bc280000000000000000001313567e263d0a84a841219a87e23b7af06a08b7acfb01
6b25a738bc2700000000000000000005c106456e32115fc54323a793ed46afa028ed7d62036f
6b2590f8bc2600000000000000000019defde1c2be6396f3051227a33669f7c9b90893e4d035
6b250828bc2500000000000000000017143fc966174f82eb968e9cfedfbca0ec27cb4b1cb074
6b248788bc240000000000000000000cf649626edb80f5d7727fdc463fa9ce789d77031738f1
6b245c48bc2200000000000000000008e54392e76d55f8d1730b822d86a33dd497dcc4a421ab
6b245c48bc230000000000000000000f74aa7bab497fc2e2c0f989ca6064757fd83ce13dc6e1
6b23eb18bc2100000000000000000013838f670d6e0fcd993266b346063eba545e47cb4fa631
6b23c268bc200000000000000000000699355af7f03c467ab606e12f5f8e40c18a8451016bb2
6b23af58bc1f00000000000000000006a68723417c7f66cbf47ea375f493505b6ed3e9cccdf6
6b2383b8bc1e0000000000000000000f4075c29ff49c29382c87403e93dce3a8cd6a9652c829
6b236ab8bc1d00000000000000000029a49c163b96a8f0f836f531085861aff2006a8daa98de
6b231e48bc1c000000000000000000089b3608c5490bd4cee864a6d441133f3003cf111d8142
6b231748bc1b00000000000000000023074b9901c509d14db58769d2bd0b0c4d06ab4b164f2f
6b230c88bc1a000000000000000000058f34a7b7f8bba7c63ae02ddc3a75cd7d4e5987d3edef
6b22bc58bc1900000000000000000015a9e1953e07c878d9d0fd1e6d0e3ec1472f993b1ffe08
6b22adf8bc180000000000000000001c68cc86d30fb523726a6951460b133d83d01afb4de64c
6b226818bc1700000000000000000020a454b0710da45ab21e4aae852ff32d52912eccfbdb81
6b226238bc160000000000000000000c7af2180db1e73b07f686802f1e0ba966e2c98adc54b2
6b21f9e8bc150000000000000000001c6dba05f94c9f8dfca0818cf6d75347f02cfecc1469d4
6b21b9c8bc140000000000000000001fe951f94e7a4aa23debb0e20c841ed7abe248f505d91a
6b21b7c8bc130000000000000000002b3cf7906d81e8bd5153a97d56ad9fc2f51ec626ea5c49
6b219b28bc120000000000000000002a2d1187e36ec77f372910077d76fa7bc5afe2afd53b63
6b216858bc110000000000000000002c01ad26bd51cf1692b5560e92d073c407855a8449e698
6b214878bc10000000000000000000114b36167b79b4c350ba9e307c339b4f554970e7a039f5
6b214078bc0f0000000000000000000e5aba5793c26252db7859b80e1fa8214b7ac59d65f45d
6b213a18bc0e000000000000000000213929a984fe7efb1285d83150734829757f19ce64ad28
6b20e9f8bc0d0000000000000000001b445c4a653d80102a60220efbe0e90209e8ae89c78bf7
6b20c998bc0c00000000000000000005f7341a7001aa21612955205e0237ed195d87bdbd2f73
6b20c488bc0b00000000000000000023eef4502f0616a4a749601736a878e091dccab8c22158
6b206ca8bc0a0000000000000000001b38777414ba47ab1dc15134bbeac6ca24f2be2b981980
6b201278bc0900000000000000000012e25d809af19f6071f2343f6714c827e8337afd11dc1f
6b200e28bc0800000000000000000011827da96959c405c4b29279ec4a561b6ebee3fa799599
6b1fe908bc07000000000000000000165d00dd079bff9409b2178e8c4bba19b5a358309cc55a
6b1fde88bc060000000000000000000414dd6e97e7508ed69df6eb598867e7234bd6ecb32ca6
6b1fdc28bc0500000000000000000027d6caa8f68880de50f5cf642558260df4e22c4d0c8ed9
6b1fd328bc040000000000000000001d174b8583e3f480bede6fdeffc9bb779b51ba05bcf810
6b1fd088bc030000000000000000000a0573549b616ac33e6eff07ccc0d7ceecc88bb047ca8d
6b1fc948bc0200000000000000000024e7c37d7e39aa74f4231670d614e51227afd8853d4917
6b1fbb48bc0100000000000000000016185246a79d527e9f7c2752fe3c8b642ba4aa42bd50d6
6b1fb1a8bc000000000000000000002525a493eb067c8dfdb1ed3746928dc712c324add0f2a6
6b1edd68bbff0000000000000000000059db83ad00fe4643caeec1d77a01accced0a7616b7e4
6b1e7b08bbfe00000000000000000009879f077329d39601340113933ed5ab111305ca03bc90
6b1e6298bbfd000000000000000000239584cd0103c6bd2b04595b0fe8cba92c80e43891e80b
6b1e59e8bbfc000000000000000000081525ad87889aec3caef7867e7f0b7f2fc2c0a1668289
6b1dc9f8bbfb00000000000000000020282804152c3adb0cdc7090d883b475db25470eb7f306
6b1da3b8bbfa00000000000000000014118f90558947f678a4fbbad5f0abeb9f4c778544d3c1
6b1d7168bbf900000000000000000029f5ce7d12d4388cd3b953dd5927f285a099b60082983b
6b1d4f68bbf80000000000000000000ea7e8f92869e1cf37d7ed6f1bc508a7d0b2a8192a099e
6b1d47b8bbf7000000000000000000068dff8775abfc7fb67aad562e80d067c36eaef95c396b
6b1d05b8bbf600000000000000000025fba02299c51fe92c1ae4377b9a59118ad4f604b89a15