PowersOfTen

| 1000000000000000000|1152921504606846976| 18|Exa |Quintillion?|Trillion | 1000000000000000| 1.125.899.906.842.624| 15|Peta |Quadrillion |Billiarde | 1000000000000| 1.099.511.627.776| 12|Tera |Trillion |Billion | 1000000000| 1.073.741.824| 9|Giga |Billion |Milliarde | 1000000| 1.048.576| 6|Mega |Million |Million | 1000| 1024| 3|Kilo |Thousand |Tausend | 1| 1| 0|One |One |Eins | 0.001| -3| |Milli| | 0.000001| -6| |Micro| | 0.000000001| -9| |Nano | | 0.000000000001|-12| |Pico | | 0.000000000000001|-15| |Femto| |0.000000000000000001|-18| |Atto |