α» EinsMitNullen edit** « wiki αt65.....

NachHilfe: Das jeweilige Wort für eine 1 mit n Nullen.
  • * 10^0 Eins
  • * 10^1 Zehn
  • * 10^2 Hundert
  • * 10^3 Tausend
  • * 10^4 ZehnTausend
  • * 10^5 HundertTausend
  • * 10^6 Million
  • * ...
  • And the same in EngLish, please! Wieviel Prozent der PowerWomen kommen FehlerFrei bis wie weit mit? #SchaetzQual